Kahilingan sa Legal na Pag-alis

Kung isasaalang-alang mo na ang anumang nilalaman o bahagi ng nilalaman ng site na ito ay maaaring: nakakasakit, lumalabag sa mga karapatan ng may-akda o sumasalungat sa kasalukuyang batas, mangyaring makipag-ugnayan sa amin:

[email protected] (Pangunahing Departamento)

Para sa pinakamabilis na posibleng solusyon sa problema, tiyaking naglalaman ang laman ng reklamo:

  • Address ng site (gamblingorb-au.com);
  • Mga lokasyon ng hindi lehitimong nilalaman;
  • Komprehensibong listahan ng mga ebidensya kung kinakailangan.
Bumalik sa itaas